• 006-White/LM
  • 007-Rose
  • 016-Navy

YC-13

Size: 49□19-130